Leopard geckos

MORPH:  Bold Stripe

ID: 1

GENEDER: Male

WEIGHT: 50 g

PRACE : 80 € / 320 zł

MORPH:  Emerine cross poss het Raptor

ID: 2

GENEDER: female

WEIGHT: 40 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Radar poss W&Y

ID: 3

GENEDER: Female

WEIGHT: 41 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Mack Snow Bold het Radar

ID: 4

GENEDER: Female

WEIGHT: 32 g

PRACE : 70 € / 280 zł

MORPH:  Mack Snow Tremper Albino het Eclipse , Blizard 

ID: 5

GENEDER: Male

WEIGHT: 42 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Mack Snow Bold Stripe

ID: 6

GENEDER: Male

WEIGHT: 52 g

PRACE : 65 € / 260 zł

MORPH:  Mack Snow het Diablo Blanco

ID: 7

GENEDER: Male

WEIGHT: 48 g

PRACE : 50 € / 200 zł

MORPH:  Lavender Bold Stripe

ID: 8

GENEDER: Male

WEIGHT: 34 g

PRACE : 85 € / 360 zł

MORPH:  Radar

ID: 9

GENEDER: Female

WEIGHT: 42 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  W&Y Solar Radar

ID: 10

GENEDER: Female

WEIGHT: 25 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Bold Stripe ( Regeneration tail )

ID: 11

GENEDER: Male

WEIGHT: 37 g

PRACE : 45 € / 180 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Tremper het Eclipse

ID: 12

GENEDER: Female

WEIGHT: 40 g

PRACE : 100 € / 400 zł

MORPH:  Bandit Bold Stripe

ID: 13

GENEDER: Male

WEIGHT: 40 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Godzilla Super Giant Tremper Albino het Eclipse

ID: 14

GENEDER: Female

WEIGHT: 36 g

PRACE : 180 € / 720 zł

MORPH:  Lavender Bold Stripe

ID: 15

GENEDER: Female

WEIGHT: 46 g

PRACE : 85 € / 340 zł

MORPH:  GT Emerine cross poss het Tremper Albino

ID: 16

GENEDER: Male

WEIGHT: 46 g

PRACE : 100 € / 400zł

MORPH:  Diablo Blanco poss Mack Snow

ID: 17

GENEDER: Female

WEIGHT: 46 g

PRACE : 100 € / 400 zł

MORPH:  Mack Snow het Diablo Blanco

ID: 18

GENEDER: Male

WEIGHT: 62 g

PRACE : 50 € / 200 zł

MORPH:  Mack Super Snow Tremper Albino het Eclipse, Blizzard

ID: 1

GENEDER: Female

WEIGHT: 33 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Mack Snow Bold Jungle

ID: 20

GENEDER: Male

WEIGHT: 40 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Raptor

ID: 21

GENEDER: Male

WEIGHT: 46 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Total Eclipse poss het Tremper Albino

ID: 22

GENEDER: Male

WEIGHT: 44 g

PRACE : 130 € / 520 zł

MORPH:  Lavender Bold Stripe

ID: 23

GENEDER: Female

WEIGHT: 20 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Bold Stripe

ID: 24

GENEDER: Male

WEIGHT: 48 g

PRACE : 80 € / 320 zł

MORPH:  Emerine cross poss het Raptor

ID: 25

GENEDER: Female

WEIGHT: 32 g

PRACE : 50 € / 200 zł

MORPH:  W&Y Solar Radar

ID: 26

GENEDER: Male

WEIGHT: 50 g

PRACE : 160 € / 640 zł

MORPH:  Mack Snow Tremper Albino het Blizzard , Eclipse

ID: 27

GENEDER: Male

WEIGHT: 46 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Godzilla Giant cooper cross het Eclipse

ID: 28

GENEDER: Female

WEIGHT: 28 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Emerine cross poss het Raptor

ID: 29

GENEDER: Female

WEIGHT: 22 g

PRACE : 55 € / 220 zł

MORPH:  Godzilla Giant  Raptor

ID: 30

GENEDER: Male

WEIGHT: 22 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Radar

ID: 32

GENEDER: Female

WEIGHT: 30 g

PRACE : 70 € / 280 zł

MORPH:  Bold Stripe Bell Albino het Eclipse

ID: 33

GENEDER: Female

WEIGHT: 22 g

PRACE : 80 € / 320 zł

MORPH:  Bold Stripe

ID: 34

GENEDER: Female

WEIGHT: 34 g

PRACE : 60 € / 240 zł

MORPH:  W&Y Solar Radar

ID: 35

GENEDER: Female

WEIGHT: 16 g

PRACE : 130 € / 520 zł

MORPH:  Giant Bold Bandet

ID: 36

GENEDER: Male

WEIGHT: 70 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Bold Jungle

ID: 37

GENEDER: Female

WEIGHT: 46 g

PRACE : 80 € / 320 zł

MORPH:  Bandit

ID: 38

GENEDER: TS Male

WEIGHT: 16 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Red Stripe Emerine cross poss het Raptor

ID: 39

GENEDER: Male

WEIGHT: 36 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Mack Snow het Diablo Blanco

ID: 40

GENEDER: Male

WEIGHT: 60 g

PRACE : 50 € / 200 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Raptor

ID: 21

GENEDER: Female

WEIGHT: 26 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Mack Snow Godzilla Giant  Raptor

ID: 42

GENEDER: Male

WEIGHT: 30 g

PRACE : 100 € / 400 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Raptor

ID: 43

GENEDER: Female

WEIGHT: 25 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  GT

ID: 44

GENEDER: Male

WEIGHT: 34 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Trmper Albino het Eclipse

ID: 45

GENEDER: Male

WEIGHT: 48 g

PRACE : 130 € / 520 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Tremper Albino het Eclipse

ID: 46

GENEDER: Female

WEIGHT: 30 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Mack Snow Bold Stripe 

ID: 47

GENEDER: Female

WEIGHT: 20 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Tremper Albino het Eclipse

ID: 48

GENEDER: Female

WEIGHT: 34 g

PRACE : 100 € / 400 zł

MORPH:  GT

ID: 49

GENEDER: Male

WEIGHT: 50 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Tremper Albino het Eclipse

ID: 50

GENEDER: Female

WEIGHT: 24 g

PRACE : 100 € / 400 zł

MORPH:  Bell Albino het Eclipse

ID: 51

GENEDER: Female

WEIGHT: 28 g

PRACE : 60 € / 240 zł

MORPH:  Mack Snow Bold Stripe

ID: 52

GENEDER: Female

WEIGHT: 34 g

PRACE : 80 € / 320 zł

MORPH:  Bold Stripe

ID: 53

GENEDER: Female

WEIGHT: 40 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss Super Giant Tremper Albino het Eclipse

ID: 54

GENEDER: Female

WEIGHT: 24 g

PRACE : 110 € / 440 zł

MORPH:  Total Eclipse poss het Tremper Albino

ID: 55

GENEDER: Female

WEIGHT: 30 g

PRACE : 125 € / 500 zł

MORPH:  ( Paradox ) Mack Super Snow het Raptor

ID: 56

GENEDER: Mlale

WEIGHT: 30 g

PRACE : 85 € / 340 zł

MORPH:  Total Eclipse poss het Tremper Albino

ID: 57

GENEDER: Male

WEIGHT: 32 g

PRACE : 125 € / 500 zł

MORPH:  Mack Super Snow Diablo Blanco

ID: 58

GENEDER: Female

WEIGHT: 30 g

PRACE : 150 € / 600 zł

MORPH:  Godzilla Giant Tremper Albino het Eclipse

ID: 59

GENEDER: Male

WEIGHT: 24 g

PRACE : 110 € / 440 zł

MORPH:  Emerine poss W&Y ( 2017 )

ID: 60

GENEDER: Male

WEIGHT: 72 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Giant Bold Bandet

ID: 61

GENEDER: Male

WEIGHT: 56 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Red Stripe het Bell Albino

ID: 62

GENEDER: Male

WEIGHT: 104 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Solar Raptor 

ID: 63

GENEDER: Male

WEIGHT: 66 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Godzilla Giant Solar Raptor

ID: 64

GENEDER: Male

WEIGHT: 111 g

PRACE : 120 € / 480 zł

MORPH:  Mack Super Snow het Raptor

ID: 65

GENEDER: Male

WEIGHT: 22 g

PRACE : 70 € / 280 zł

MORPH:  Solar Radar

ID: 66

GENEDER: Female

WEIGHT: 20 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Bold Stripe

ID: 67

GENEDER: Female

WEIGHT: 46 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Red Stripe het Bell Albino

ID: 68

GENEDER: Female

WEIGHT: 56 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  GT cross poss het Tremper Albino

ID: 69

GENEDER: Female

WEIGHT: 58 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  poss het Bell

ID: 70

GENEDER: Female

WEIGHT: 54 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Electric cross

ID: 71

GENEDER: Male

WEIGHT: 36 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Bold Stripe

ID: 72

GENEDER: Female

WEIGHT: 36 g

PRACE : 75 € / 300 zł

MORPH:  Godzilla Giant 50 % poss super giant Raptor

ID: 73

GENEDER: Female

WEIGHT: 22 g

PRACE : 100 € / 400 zł

MORPH:  Godzilla Giant Raptor

ID: 74

GENEDER: Male

WEIGHT: 60 g

PRACE : 90 € / 360 zł

MORPH:  Emerine GT cross poss het Raptor

ID: 75

GENEDER: Female

WEIGHT: 20 g

PRACE : 90 € / 360 zł